چنانچه برای اولین بار خواهان دریافت پایانه فروش مي‌باشيد، ارايه مدارک ذیل الزامی است:


 

اشخاص حقیقی:


تائیده شماره شبا
تصویر شناسنامه صاحب مجوز.
تصویر کارت ملی صاحب مجوز پشت و رو.
تکمیل فرم در خواست پدیرنده