مدارک مورد نیاز

چنانچه برای اولین بار خواهان دریافت پایانه فروش مي‌باشيد، ارايه مدارک ذیل الزامی است:


 

اشخاص حقوقی:


تصویر شناسنامه صاحبان امضاء و کارت ملی، اساسنامه.
کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی.
امضاء 4 برگ قرارداد دستگاه.
شماره حساب بانک عامل (ارايه درقالب نامه رسمی).
تکمیل اطلاعات در فرم های مورد نیاز

اشخاص حقیقی:


مجوز فعالیت متناسب با نوع فعالیت/ کپی اجاره‌نامه یا سند مالکیت و یا فرم استشهاد محلی
گواهی بانک.
تصویر شناسنامه صاحب مجوز.
تصویر کارت ملی صاحب مجوز پشت و رو.